Práva a povinnosti prodejce

 

Patrik Antczak, Praha-3, Žižkov, Koněvova 153, IČ: 019 60 172

 

Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji objednávku předem. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka potvrzená prodávajícím.

 

 1. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami e-shopu alfabeta-knizka.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 3. Pokud nakupující neodebere zboží objednané k osobnímu odběru na prodejně do 14 dnů, vyhrazuje si prodejce právo danou objednávku zrušit.
 4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 

Práva a povinnosti nakupujícího

 

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).
 3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
 • ​nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na kontaktní adresu:
  Lucerna, V​odičkova 36​, 1​1​0 00 Praha ​1, 3. patro, vlevo

Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
Kontakt: abc@alfabeta-knizka.cz

 

 1. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 2. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, GoPay), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

 

 

Reklamační řád

pro zákazníky eshopu Alfabeta knížka

 

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a Alfabeta knížka / Patrik Antczak, Praha-3, Žižkov, Koněvova 153, IČ: 019 60 172 (dále jen „Prodejce“) v případě, že přes veškeré úsilí Prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci.

 

I.  Základní podmínky reklamace

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem Prodejce poskytnout zákazníkovi takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.

2. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala v průběhu lhůty nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování.

3. Zákazník uplatňuje reklamaci ve kterékoliv prodejní galerii Prodejce, nebo přímo v sídle Prodejce.

4. O přijetí reklamace rozhoduje pověřený pracovník prodejní galerie, nebo Prodejce ihned.

5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.

II.  Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Zákazník je povinen zakoupené zboží zkontrolovat okamžitě při jeho převzetí.

2. Záruční doba prodávaného zboží je dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

3. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co  měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě.

5. Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal.

6. Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží ode dne převzetí nového zboží nová záruční doba.

III. Způsob vyřízení reklamace

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může zákazník požadovat

1. bezplatné odstranění vady,

2. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti)

3. není-li možné dodání nové věci bez vad, může zákazník odstoupit od smlouvy

4. neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může zákazník požadovat

1. bezplatné odstranění vady,

2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

IV.  Reklamace při zasílání zboží

1. Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží  je nutno reklamovat výhradně na adrese Patrik Antczak, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1.

2. Při zasílání zboží je možné se zcela výjimečně setkat s těmito typy reklamací:

a) vada kvality výrobku nebo obalu,

b) poškození zboží nebo obalu při přepravě,

c) ztráta zásilky,

d) ostatní reklamce.

2A) Doporučený postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku:

a) zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu reklamovaný výrobek nebo jeho část,

b) zaslat společně s reklamovaným zbožím průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:

– uvést, že se jedná o reklamaci na kvalitu výrobku

– pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“,

– popis reklamované vady,

– identifikační číslo zásilky,

– fotokopii faktury Prodejce,

– zpáteční adresu zákazníka,

– požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,

– originální podpis zákazníka.

2B) Doporučený postup zákazníka při poškození zboží při přepravě:

a) zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu průvodním dopisem obsahujícím tyto údaje nebo přílohy:

–  identifikační číslo expedice

– fotografie poškozeného zboží minimálně (není-li fotografie k dispozici, je nutné zaslat rozbité zboží zpět), pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“,

– popis a množství poškozeného zboží,

– fotokopii faktury Prodejce,

– adresu zákazníka,

– požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,

b) uschovat pro případnou prohlídku havarijním komisařem pojišťovny poškozené zboží, jehož hodnota je vyšší než 30 000 Kč (1.200 EUR)

2C)  Postup zákazníka při ztrátě zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (ve stanoveném termínu) doručena na adresu zákazníka je nutné neprodleně na adresu Prodejce zaslat průvodní dopis obsahující tyto údaje a přílohy:

– identifikační číslo ztracené zásilky,

– doručovací adresu zákazníka,

3. Prodejce neprodleně po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje zákazníka jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.

4. Nedoručení zásilky z důvodu zákazníkem chybně uvedené adresy, nelze považovat za reklamaci a zákazník nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.

VI.  Závěrečná ustanovení

Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména § 2161 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ohraně spotřebitele. Nabývá platnosti a účinnosti dnem 30.10.2017.

 

 

Nakladatelství RUKAMA

Kontakt Patrik Antczak

Telefon: +420 603 820 534

E-mail: abc@alfabetaknizka.cz

Obchodní podmínky

© 2018 RUKAMA